Handelsbetingelser

1. Indledning og baggrund

Laeringsbevis.dk udbyder kurser til ledige på www.laeringsbevis.dk (herefter websitet) til erhvervsdrivende, jobcentre, A-kasser og boligsociale foreninger (herefter medlemmer) inden for brancher der beskæftiger ufaglært. Laeringsbevis.dk kan afvise anmodninger om samarbejde uden nærmere begrundelse. Disse betingelser (herefter medlemsbetingelser) samt Laeringsbevis.dk cookie- og privatlivspolitik, der tilsammen udgør Laeringsbevis.dk medlemsbetingelser, gælder for alle medlemmer, som Laeringsbevis.dk indgår aftale med om adgang til kursusmateriale. Ved medlemskab accepterer medlemmet disse betingelser. Betingelserne kan alene fraviges ved skriftlig aftale.

2. Medlemskab, log in og adgang til websitet

Hvert medlem får pr. e-mail tilsendt brugernavn og adgangskode, som skal anvendes for at logge ind på websitets medlemsområde. Hvert medlem får adgang til egen profilside. Brugernavn og adgangskode er fortrolig information og skal opbevares og behandles som sådan. Medlemmet må ikke sælge, overdrage eller på anden vis give tredjemand adgang til eller bruge faciliteter eller indhold på det område på websitet, der er forbeholdt medlemmer. Al brug af tjenesten sker i øvrigt på eget ansvar.

3. Indmeldelse, betaling og betalingskortoplysninger

Ved indmeldelse betales medlemsgebyret for den første måneds- eller årsperiode. Derefter betales det til enhver tid fastsatte medlemsgebyr forud for hver abonnementsperiode med det ved indmeldelsen anvendte betalingskort (herefter kort), medmindre medlemmet ønsker at anvende et andet gyldigt kort, som Laeringsbevis.dk kan håndtere, og giver Laeringsbevis.dk besked herom. Ved indmeldelse giver medlemmet Laeringsbevis.dk samtykke til sådan automatisk kortbetaling ved hver ny måneds- eller årsperiode. Eventuelle omkostninger forbundet med kortbetalingen er indeholdt i det månedlige eller årlige medlemsgebyr. Medlemmet skal stille et gyldigt kredit- eller debitkort (Visa- eller MasterCard) til rådighed for Laeringsbevis.dk til løbende betaling af medlemsgebyret på 100 kr. ekskl. moms pr. Faktura. Kan Laeringsbevis.dk ikke trække medlemsgebyret automatisk på medlemmets kort eller opstår der tekniske vanskeligheder, der ikke gør det muligt for Laeringsbevis.dk at foretage sådan trækning, fremsendes i stedet faktura mod gebyr pr. e-mail. Medlemmet kan ikke få sat medlemskabet i bero og dermed udskyde den automatiske fornyelse af medlemskabet.

4. Laeringsbevis.dk ydelser

Laeringsbevis.dk ydelser i form af loginoplysninger pr. e-mail, adgang til websitets medlemsområde mv. leveres som udgangspunkt inden for få minutter efter indmeldelse og vellykket korttransaktion.

5. Opsigelse og automatisk forlængelse af medlemskab

Medlemskabet fungerer som en abonnementsordning, og der betales forud for en måned ad gangen. I de første 3 måneder kan abonnementet ikke opsiges. Derefter kan det opsiges med en måneds varsel frem til udgangen af en måned. I opsigelsesperioden fortsætter medlemskabet som normalt. Opsiges medlemskabet ikke, eller opsiges det ikke rettidigt, forlænges det automatisk med automatisk kortbetaling af det månedlige medlemsgebyr, jf. pkt. 3. Følgende vilkår er gældende pr. 1. november 2019 for Laeringsbevis.dk arbejdsområder og erstatter tidligere udsendte handelsbetingelser og kundevilkår. Laeringsbevis.dk forbeholder sig retten til at ændre i vilkår og betingelser med 30 dages varsel. Eksisterende kunder som ikke kan tilslutte sig nye vilkår og betingelser kan opsige deres abonnementer med 30 dages varsel fra udgangen af en måned ved ikrafttrædelsen af nye handelsbetingelser.

6. Brug af teknologi

Nem animation anvender forskellige teknikker og software fra tredjepart til løbende at overvåge aktiviteter på websitet, herunder al kommunikation, som løbende bliver læst og logget. Der anvendes også cookies på hjemmesiden med det formål at kunne yde medlemmerne en bedre brugeroplevelse. Ved indmeldelse giver medlemmet samtykke til Nem animations brug af sådan teknologi.

7. Rettigheder, ophavsret og ejerskab

Ved Rettigheder forstås alle typer af danske og internationale designrettigheder.

8. Samtykke og behandling af persondata

Medlemmet giver samtykke til, at Laeringsbevis.dk kan opbevare og behandle vedkommendes personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser mv.), kortnummer, CVR-nummer samt andre oplysninger, der er naturligt forbundet med medlemskabet. Samtykket gælder også i forhold til Laeringsbevis.dk eventuelle datterselskaber og øvrige koncernforbundne selskaber samt i forhold til private dataansvarlige, som Laeringsbevis.dk har eller måtte indgå aftale med om behandling af personoplysninger (for eksempel, men ikke begrænset til, webhoteller, automation- og mailudbydere, udbydere af chatfunktioner, udbydere af bogholderi -og regnskabsføring samt annonceudbydere (fx Facebook eller Google) samt ved certificeringer af medlemmer. Oplysningerne videregives herudover ikke til tredjemand.

9. Samtykke til behandling af øvrige oplysninger

Medlemmet giver samtykke til, at Laeringsbevis.dk må behandle øvrige oplysninger om medlemmet, der er naturligt forbundet med medlemskabet, herunder kundenummer, brugernavn, password, IP-adresse, login, logintidspunkter (år-måned-dagtime-minut) samt øvrige interaktioner med Laeringsbevis.dk server, herunder kopiering af tekster og billeder, loginfrekvenser samt aktivitet og svar på Laeringsbevis.dk forum. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.

10. Samtykke til markedsføring pr. e-mail

Medlemmet giver endvidere samtykke til, at Laeringsbevis.dk må fremsende e-mails, herunder om markedsføring af egne eller tredjemands produkter eller ydelser. Medlemmet skal i øvrigt oplyse om, og i hele medlemsperioden råde over, en gyldig e-mailadresse, som kan bruges til kommunikation med Laeringsbevis.dk.

11. Samtykke til brug af referencer

Laeringsbevis.dk har ret til at anvende medlemmets navn og firma som reference, herunder i markedsføringskampagner. Denne ret gælder uden tidsbegrænsning.

12. Fortrydelsesret

Laeringsbevis.dk udfører kurser som er tilpasset medlemmets ønsker. Derfor gælder den almindelige fortrydelsesret ikke.

13. Ansvarsfraskrivelse

Medlemmets brug af websitet sker på eget ansvar. Laeringsbevis.dk er ikke erstatningsansvarlig for brug af websitet eller medlemsindholdet, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab. Laeringsbevis.dk påtager sig intet ansvar eller erstatningspligt for tab af data,tabt arbejdsfortjeneste, herunder tab af forventet avance, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tab som følge af ændring i rettigheder, indirekte skade og følgeskader, eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder uanset om tabet skyldes manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller lign., i forbindelse med anvendelsen af produktet, uanset om Laeringsbevis.dk har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uagtet at Laeringsbevis.dk kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende. Dette gælder uanset om Laeringsbevis.dk selv er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Laeringsbevis.dk funktioner. Laeringsbevis.dk er ikke ansvarlig for, at den leverede vare er en tilstrækkelig og/ eller passende løsning for medlemmet, i det omfang medlemmet har givet utilstrækkelige eller upræcise oplysninger vedrørende sine krav og behov. Laeringsbevis.dk påtager sig ikke ansvar for mangler, der er opstået på grund af forkert eller mangelfuld brug, eller andre lignende forhold. Laeringsbevis.dk samlede totale ansvar overfor Kunden uanset kravets grundlag er endvidere begrænset til et beløb svarende til Kundens betalinger under kontrakten forud for den begivenhed, der gav anledning til kravet. Tidligere foretagne betalinger fragår ved opgørelsen af begrænsningen ved senere skader. Enhver brug af de leverede opgaver sker på medlemmets eget ansvar. Laeringsbevis.dk er ikke ansvarlig for hvilket materiale medlemmet skulle tilføje det leverede eller skulle modtage efterfølgende fra tredjemand som opfølgning herpå. Skulle Kunden benytte de af Laeringsbevis.dk udviklede opgaver på en sådan, at der forelægger et erstatningsansvar for Laeringsbevis.dk, er medlemmet forpligtiget til at friholde Laeringsbevis.dk for ethvert krav opstået i forbindelse hermed.

14. Reklamation

Reklamationer skal ske skriftligt med konkret angivelse af, hvilke fejl eller mangler, der gøres indsigelse over for.

15. Misligholdelse

Ved væsentlig misligholdelse kan hver part opsige aftalen med 14 dages skriftligt varsel. Manglende betaling betragtes altid som væsentlig misligholdelse.

16. Force majeure

Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for parternes kontrol og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning.

17. Øvrige bestemmelser

Medlemsindholdet tilgås fra en browser. Medlemmet skal selv sørge for adgang til en browser, som gør ham i stand til at logge ind på websitet med det udleverede brugernavn og adgangskode og dér få fremvist medlemsindholdet. Laeringsbevis.dk er ikke ansvarlig for tekniske forhold, der på modtagersiden forhindrer medlemmet i at kunne tilgå medlemsindholdet.

18. Tvister og værneting

Enhver tvist mellem Laeringsbevis.dk og medlemmet skal først søges afgjort ved forhandling. Kan parterne ikke nå til enighed, skal tvisten afgøres af domstolene efter dansk ret ved Københavns byret som første instans.

19. Udbyder af tjenesten

Laeringsbevis.dk har et cvr.nr. der hedder 25333500. Laeringsbevis.dk er dataansvarlig efter persondataloven.